درباره لگو ها

5292 ۱۳۹۶/۵/۱۶

در این بازی، كودك معمولا باید دقایق بسیاری را صرف ساختن شیء مورد نظر كند. البته اهمیت این بازی در این است كه یادگیری كودك هیچ وقت جنبة تكراری و خسته كننده پیدا نمی كند و به وسیلة قطعات لگو می توان اشكال مختلف و جدید درست كرد. قطعات آن به سهولت روی هم سوار می شوند و به آسانی شكل می گیرند، به همین دلیل مورد توجه و علاقة كودكان بوده و می توانند هر روز چیز جدیدی بسازند و از آن لذت ببرند.

درباره لگو ها